top of page

Adatvédelmi irányelveink

Jelen Adatkezelési Szabályzat rögzíti a V18 Csoport tulajdonában lévő és a Kommunikáció és Imázs Intézet Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo út 2/C., 2. lház 2. em), a továbbiakban együtt „Adatkezelők”, által üzemeltetett www.v18.eu weboldal (továbbiakban: „Weboldal”) használatával összefüggésben az Adatkezelők által folytatott adatkezelési gyakorlatot.

 

Az Adatkezelők a Weboldal üzemeltetése és az azon közzétett információk tekintetében teljes mértékben figyelembe veszik és alkalmazzák az irányadó hatályos jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotörvény”), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az informáiós társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseit.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelési Szabályzat nem vonatkozik harmadik felek által üzemeltetett olyan honlapokra, amelyekre a Weboldal hivatkozást („linket”) tartalmaz, tekintettel arra, hogy az ilyen honlapok üzemeltetőinek adatvédelmi gyakorlatára az Adatkezelőknek nincsen ráhatása.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a Weboldal működtetéséhez szükséges szerver tárhelyet és a rendszergazdai szolgáltatásokat biztosítja. Az Adatkezelő oldal látogatóinak adatait a Google Analytics és a Facebook szolgáltatásain keresztül tárolja és kezeli. Az Adatkezelő és szolgáltató partnerei beazonosításra alklamas személyes adatokat nem nem kezelnek vagy tárolnak. 

 

Az adatkezelés jogalapja az Infotörvény 5. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása, amelyet a Weboldal felkeresésével Ön elfogadott. A hozzájárulás megadása önkéntes, és bármikor visszavonható.

Az Adatkezelők a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. pontjában meghatározott körben a részükre megadott adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezelik, gondoskodnak azok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek megakadályozzák az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Ön által megadott adatokat kizárólag az Adatkezelőkkel munkaviszonyban álló munkatársak munkakörükből eredő feladataik teljesítése érdekében, az adott feladat teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékben ismerhetik meg. Az Adatkezelők minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat a hatályos jogszabályokkal összhangban esetlegesen továbbítják vagy átadják, ugyancsak kötelezik ezen adatbiztonsági intézkedések megtételére.

 

Az Adatkezelők 2015. október 1. napjától az Infotörvény rendelkezéseivel összhangban nyilvántartást vezetnek a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. pontjában megadott adatokat érintő esetleges adatvédelmi incidensekről, és kérelemre tájékoztatást nyújtanak ezek körülményeiről.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelők az Ön adatait az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges időtartam lejártáig kezelik, kivéve, ha Ön a személyes adatainak törlését az Adatkezelőknél ezt megelőzően kérelmezi.

 

Az Adatkezelők adatkezelési tevékenységükről (beleértve az esetleges adatvédelmi incidenseket) Önt igénye szerint tájékoztatják. Ön emellett bármikor kérheti az Adatkezelők által kezelt személyes adatainak megtekintését, helyesbítését, zárolását vagy törlését a jelen Adatkezelési Szabályzatban megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelők telefonon kizárólag általános tájékoztatást tudnak adni, minden további, konkrét igényét kérjük, szíveskedjen írásban vagy e-mailben előterjeszteni, hogy szükség esetén lehetőség nyíljon személyazonosságának ellenőrzésére. Ennek megfelelően az Adatkezelők jogosultak további adatokat kérni Öntől annak érdekében, hogy meggyőződhessenek személyazonosságáról. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek az adatkezelést érintő kérések teljesítése érdekében. Azon adatok törlését azonban, melyek feltétlenül szükségesek az Adatkezelőket terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése, illetve az Adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítése céljából, az Adatkezelők az Infotörvény értelmében jogosultak lehetnek megtagadni. A megadott adatok helyesbítése, illetve az adatkezelési tevékenységről történő tájékoztatás iránti kérésnek az Adatkezelők a lehető legrövidebb időn belül, lehetőség szerint a vonatkozó kérelemnek az átvételét követő egy héten belül igyekeznek eleget tenni.

 

Ön jogosult továbbá tiltakozni az adatkezelés ellen, amennyiben bármely kérését az adatkezelők nem teljesítik, illetve jogszabályban meghatározott egyéb esetben. Amennyiben a tiltakozása alapján az Adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy Ön bírósághoz fordulhat. Az Infotörvény 22. § (3) bekezdése alapján Ön jogosult a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt megindítani. Emellett jogszabályban meghatározott esetekben eljárás kezdeményezhető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; postacím: 1530 Bp. Pf.: 5; honlap: www.naih.hu; telefonszám: +36 1 391 1400).

 

Amennyiben a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglalt adatkezeléssel, valamint az Adatkezelők által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen észrevétele vagy kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 

Kommunikációs és Imázs Intézet

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo út 2/C., 2. lház 2.em.

E-mail cím: honlap@v18.eu

A Weboldal által használt cookie-kat a Google Analytics, valamint a Facebook szolgáltatások állították elő. 

bottom of page