top of page

Vissza Európába!

Balázs Péter

Magyarország történelmi és kulturális tekintetben a Nyugat része, az anyagi felemelkedés és a biztonság garanciái is nyugati kapcsolatok révén teremthetők meg. Ezért a külpolitikának vissza kell térnie Európához, a nyugati értékrendhez, és sürgősen helyre kell állítani Magyarország megbecsülését a világban!

 

Nemzeti érdekeink érvényesítése

Az ésszerű és sikeres külpolitikának Magyarország helyzetéből és a nemzet érdekeiből kell kiindulnia. Hazánk Európa közepén fekszik, messze a tengerektől, a Nyugat és a Kelet választóvonalán. Országunkat jelenleg hét állam övezi, ezekhez szoros szálakkal kapcsolódunk. Fontos szempont, hogy a szomszédok állampolgárainak egy része magyar állampolgár is, sokan magyar nemzetiségűek, vagy részben magyar származásúak, ismerik a magyar nyelvet és hazánkat fontos partnernek tekintik.

A három legfontosabb külpolitikai érdekünk az ország és lakosainak biztonsága, anyagi gyarapodásunk legjobb feltételeinek kivívása és magyarságunk megőrzése, gazdagítása, vele együtt pedig a más államokban élő és dolgozó magyarok érdekeinek védelme.

Biztonságunkról a világ legerősebb katonai szövetsége, a NATO gondoskodik, amely Magyarországot tagjai közé fogadta és kész területünk védelmére. Szomszédaink nagy része is NATO-tag, vagyis szövetségesünk és fegyvertársunk. Ez a kapcsolat biztonságos környezetet teremt számunkra.

A jólétet illetően hazánk közel másfél évtizede teljes jogú tagja a világ egyik legvonzóbb övezetének, az Európai Uniónak. A magyar termékek, vállalatok és állampolgárok szabadon mozoghatnak az 500 millió lakosú, hatalmas térségben. Cserébe az EU termékei és vállalatai is szabad bejárást kaptak a magyar piacra, ami bővítette a kínálatot, de a versenyt is növelte és új iparágakat telepített hozzánk.

A magyarság számára a XX. század annyi fordulatot hozott, ami egy évezredre is elegendő volna. Nehéz mindezt megérteni és feldolgozni, de történelmi sérelmekre, elődeink tévedéseire nem lehet sikeres jövőt építeni. Múltunkkal bölcsen számot vetve, a szomszéd nemzetekkel megbékélve és összefogva léphetünk előre. Magyarország viselkedése sok magyar számára mérce és iránytű szerte a világban, ezt a felelősséget is viselnünk kell, amikor itthon bel- és külpolitikai döntéseket hozunk.

 

 

Kapcsolat a szövetségeseinkkel

A NATO-ban Magyarország helyt áll, katonáink több közös műveletben vettek részt, de hadseregünk kicsi és nem kellően felszerelt. Az ország területét csak a NATO-szövetségesek erős jelenlétével tudnánk megvédeni külső támadás ellen.

Az USA-hoz fűződő kapcsolatunk gerincét a NATO és a biztonságpolitikai érdekek képezik. Fontos, hogy a kétoldalú viszony az ottani belpolitika változásaitól függetlenül, zavartalanul és magas szinten működjék. Az USA-val a bizalom megteremtéséhez meg kell erősítenünk a NATO-beli politikai és katonai elkötelezettségünket.

Európai szövetségeseinkkel a mostani magyar kormány oktalanul szembefordult és „szabadságharcot” folytat velük szemben. Kötözködését és szándékos szabályszegéseit úgy állítja be, mintha az EU támadna bennünket. Ezzel itthon akar népszerűséget szerezni. Viselkedése káros az országra nézve, mert rontotta a viszonyt a legfontosabb gazdasági és politikai partnerekkel és erősen kockára tette az uniótól nyerhető jövőbeni támogatásokat.

Az EU sok területen közös kormányzást valósít meg, amiben minden ország részt vesz, de tudnunk kell, hogy a végső döntéseket a szuverén tagállamok kormányainak vezetői hozzák meg közösen. A legfontosabb kérdések (állampolgárság, nemzeti valuta, költségvetés, határvédelem, külügyek stb.) továbbra is nemzeti kézben vannak és maradnak.

A rohamosan romló nyugati kapcsolatokat a magyar kormány „keleti nyitással” próbálta ellensúlyozni, de ez kevés sikerrel járt. Bebizonyosodott, hogy néhány távoli piac nem képes pótolni az elérhető közelségben fekvő, jól ismert és kevésbé kockázatos partnereinket.

A magyar nemzet számára ki kell aknázni az EU gazdasági, társadalmi és kulturális lehetőségeit. Ez úgy lehetséges, ha betartjuk a szabályait és erős támogatókat keresve következetesen érvényesítjük az érdekeinket. Németország messze a legnagyobb partnerünk, vele stratégiai szintű, szoros és őszinte együttműködés szükséges.

Önállóságunkat és biztonságunkat növeli a kiépülő európai közlekedési és energiahálózatokhoz való kapcsolódás. Minden ellenkező kísérlet és kaland (Paks bővítése, Budapest-Belgrád vasút) a szuverenitásunkat csorbítja és a gazdaság működését veszélyezteti.

Az EU-ban az angolok kilépése és új külső kihívások miatt nagy változások érlelődnek. Magyarország nem sodródhat az unió peremére, miközben szomszédaink a centrumot vették célba. Minden adottságunk megvan ahhoz, hogy ismét az EU élcsapatához tartozzunk, de ez ma már csak kormányváltással lehetséges.

 

           

Közelebbi és távolabbi partnerek

Kulcsfontosságú számunkra a közvetlen szomszédainkhoz fűződő jó viszony, bárhogyan is alakul a kormányok kölcsönösen változó politikai összetétele. Az összefonódott gazdaságok, közlekedési és távközlési rendszerek, biztonsági szempontok, rokoni és családi kötelékek tartós és megbízható kapcsolatokat kívánnak. Az együttműködés feltétele, hogy jobban megismerjük egymást és közelítsük a közös történelmünkre vonatkozó nézeteinket.

A tágabb közép-európai térségben fontos számunkra a több mint negyedszázados visegrádi négyes együttműködés Lengyelországgal, Csehországgal és Szlovákiával, valamit a szoros és közeli kapcsolat déli szomszédságunkkal, a balkáni államokkal.

Magyarország az EU – és azon belül az állampolgárok belső határellenőrzések nélküli, szabad mozgását biztosító schengeni övezet – külső határainak őrzője déli és keleti irányban. A feladat fontos része a vámhatár kezelése, de ma a legnagyobb kihívás a személyek mozgásának ellenőrzése, a nemzetközi bűnözés kiszűrése, vagy a változó migrációs hullámok biztonságos és emberséges kezelése. Ezt a felelősségteljes szerepet csak a többi EU-tagállammal és a szomszédokkal szoros együttműködésben lehet jól és eredményesen ellátni.

Oroszország lényeges hatalmi tényező a világban és egy napon fontos piaccá is válhat, ha gazdasága stabilizálódik. Terjeszkedő hatalmi ambíciói azonban ma kockázatos partnerré teszik, ezért hagyományos energiafüggésünket nem növelni, hanem csökkenteni kellene és egyéb hosszabb távú üzletekkel is célszerű óvatosan bánni.

Figyelni kell Kína, India és más hatalmas gazdaságok növekvő világgazdasági szerepére. Szorosabb kapcsolatoknak a nagy távolság és a vele együtt szaporodó kockázatok korlátokat szabnak. Nagy és messzi partnereknél az EU közös kereteit is érdemes hasznosítani, amelyek súlyt és egyben biztonságot adnak kétoldalú törekvéseinknek.

A sikeres külpolitikához képzett és tapasztalt diplomatákra is szükség van. A globális világ minden fontos eseményéről tudnunk kell, de a saját képviseleteink hálózatát csak olyan országokra érdemes kiterjeszteni, amelyek politikája miránk is hatással lehet.

bottom of page